اصغر شاطر و باشگاهی که عیار پرورش می‌داد

اصغر بنایی، معروف به اصغرشاطر، از لوطی‌های بامرام دوران حکومت پهلوی اول بود. همان روزها که هیات‌داری و عزاداری برای امام حسین (ع) جرم محسوب می شد او بزرگ‌ترین و پرشورترین دسته عزاداری تهران را مدیریت می‌کرد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید