افسانه مرد شکست‌ناپذیر

اگر در شرق هنرهای رزمی بیشتر بر پایه سرعت، چابکی، فرزی و به‌کارگیری فنون رزمی استوار باشد، اما در غرب و با توجه به فیزیک بدنی غربی‌ها، انجام حرکت‌های رزمی بیشتر بر پایه قدرت است.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید