اهدای هزار مترمربع زمین به جوان آمریکایی که سلمان رشدی را مصدوم کرد

مسؤول دبیرخانه شبکه مردمی اجرای فتوای حضرت امام خمینی در اعدام سلمان رشدی مرتد، از اقدام شجاعانه جوان آمریکایی در جهت اجرای حکم تاریخی امام راحل قدردانی کردمقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید