ایران ۳ بر صفر از آمریکا جلو است | هیتلر دو بار رفراندوم برگزار کرد اما آمریکا رای مستقیم مردم وجود ندارد

دانشیار گروه مطالعات آمریکا در دانشگاه تهران ضمن بررسی تاریخی فرآیند رفراندوم در آمریکا و کشورهای اروپایی، گفت: هیچ رفراندومی در تاریخ آمریکا برگزار نشده، در فرانسه هم که مدتهاست درگیری‌های خیابانی وجود دارد چرا رفراندوم برگزار نمی‌شود؟مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید