ببینید | تجمع هزاران نفر مقابل بی‌ بی‌ سی | شعارهای کوبنده معترضان

هزاران انگلیسی با پرپایی تظاهرات و تجمع در مقابل ساختمان مرکزی بی‌بی‌سی، شعار "بی‌بی‌سی؛ پادشاه دروغگویان" و "شرم بر شما" را فریاد زدند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید