ببینید | ماجرای عجیب خانه نشینی پرستار ها در اوج نیاز بیمارستان ها

وزارت بهداشت در حال افزایش تخت‌های درمانی است اما نیروی پرستاری برای این تخت‌ها را در اختیار ندارد؛ 17هزار پرستار طرحی دوران کرونا خانه‌نشین و 17هزار پرستار هم بازنشسته شده‌اند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید