ببینید | وقتی پلنگ ایرانی خودش را از محیطبان قایم می کند

در این ویدئو می بینید که پلنگ ایرانی خیلی ماهرانه با حضور محیطبانان خودش را در طبیعت استتار می کند و با دقت می توان متوجه او شد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید