تاریخ ۴ محله تهران با نام این زن گره خورده است | ماجرای اعتصاب دختران در موقوفه نظام مافی

محله به محله مهرآباد، جی، استادمعین و هاشمی با نام این زن خاطره دارد و کسی نیست که در بناها و زمین‌هایی که او وقف کرده و سبب خیر شده، درمان نشده باشد یا تحصیل نکرده باشد و شکرانه به جای نیاورده باشد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید