تعزیه از چشم فرنگی‌ها

گزارش های سفری که از غربیان از ایران برجای مانده است منابع بسیار ارزشمندی برای پژوهش در آئین های عزاداری محرم است. آداب و رسوم، کمیت و کیفیت عزاداری در جامعه ایران مورد توجه نویسندگان سفرنامه قرار داشته است گرچه خالی از دیدگاه های مغرضانه هم نیست.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید