ثبت ۱۳ میلیون حساب تجاری |متوسط مالیات پرداختی مشاغل و اصناف چقدر است؟

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۱۳ میلیون حساب تجاری داریم که حدود ۱۰ میلیون و چهار صد نفر از آنها اشخاص حقیقی هستند که ۹ میلیون و ۸۰۰ نفر اشخاص حقیقی انفرادی و حدود ۶۰۰ هزار نفر اشخاص حقیقی مشارکتی و حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اشخاص حقوقی است.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید