خبرنگاران صهیونیست: میزان نفرت مسلمانان از ما را در قطر درک کردیم

تهران – ایرنا – خبرنگاران روزنامه یدیعوت آحارونوت گفتند، میزان نفرت مسلمانان و عرب ها از ما را در قطر دیدیم، اینجا را با احساس خیلی بدی ترک می کنیم.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید