درختی که فرهاد برای شیرین کاشت کجاست؟

درخت شیرین و فرهاد به عنوان یک نماد از عشق و وفاداری در فرهنگ و تاریخ مردم شهر کرمانشاه است. این درخت نه تنها نمایانگر داستانی زیبا از عشق، بلکه نمادی از تاریخ و ارثی غنی از جانب مردم این منطقه است.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید