رفتار علیرضا دبیر وقتی بیشتر زیر سوال می‌رود که از نماز اول وقت دم بزند اما … | افکار عمومی درباره این رفتارها قضاوت خواهد کرد

مدیرکل مطبوعات داخلی ارشاد به اخراج خبرنگار توسط علیرضا دبیر نوشت: رفتار دبیر وقتی بیشتر زیر سوال می‌رود که از مرام پهلوانی و نماز اول وقت دم بزند و صدایش را پشت بلندگو بلندتر کند و حراست را صدا بزند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید