سیاست های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز موثر نبود | اغتشاش نقطه مقابل اعتراض است

راغفر، سیاست های پولی و ارزی را عامل مهم در بی ثباتی یا ثبات اقتصادی یک کشور دانست و گفت: متاسفانه سیاست های اخیر بانک مرکزی در کنترل بازار ارز جوابگو نبوده و اغتشاشات اخیر هم به نوسانات بازار دامن زده است.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید