شیطان کاری کرده است که دختران نتوانند ما را درک کنند | نبود روسری روی سر خلاف قانون است | دشمن در داخل خانه‌ها سنگر بندی کرده است

امام جمعه زابل گفت: کسی که روسری بر می‌دارد فرزند ما و پاره تن ما است و مادر فردای جامعه ما است که دشمن او را از ما دزدیده است. باید با این دید به موضوع نگاه کنیم.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید