وای به حال دختری که مشق بلد باشد! | موسس نخستین مدرسه غیر انتفاعی پایتخت که بود؟ + فیلم

از پیچ کوچه که گذر می‌کردی، آواز خوش بچه‌ها شنیده می‌شد که با لحنی آهنگین مشق ملاباشی را تکرار می‌کردند: «الف» دو زبر «اَن» و دو زیر «اِن» و دو پیش «اُن»؛ «اَن»،«اِن»،«اُن». «ب» یکی به زیر دارد، «پ» سه تا به زیردارد، «ت» دوتا به سر دارد، «ج» یکی تو شکم دارد، «ح» هیچی تو شکم ندارد و….مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید