وراث متوفیان برای انتقال سهام عدالت به سامانه مراجعه کنند | مراحل انتقال سهام کارمزد ندارد

بر اساس اعلام جدول زمان بندی، وراث افراد متوفی دارنده سهام عدالت باید طبق زمان اعلام شده به سایت سپرده گذاری مرکزی مراجعه کنند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید