پهلوانان تهران حامیان امنیت مردم بودند | کدام پهلوان‌نماها به مردم پشت کردند؟

ورزش پهلوانی پیوندی عمیق با فرهنگ مردم داشته و از صفویه تا قاجار پهلوانان بسیاری را به جامعه تهرانی‌ها تحویل داد. اگر چه پهلوانان مردمی در برهه‌های مختلف تاریخی همواره کنار مردم بودند اما برخی پهلوان‌نماها به اصول این ورزش پشت پا زدند و در مقابل مردم ایستادند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید