گلماند به منطقه۱۹ رسید

طرح گلماند برای اولین بار همراه با ارائه خدمات به شهروندان و ترغیب آنها به مشارکت در طرح کاپ در هایپرپسماند منطقه۱۹ به اجرا درآمده است.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید